CKU-KI:s verksamhet

Centrum för klinisk utbildning  vid  Karolinska institutet (CKU-KI)har övergripande och samordnande ansvar för KI:s verksamhetsintegrerade/ verksamhetsförlagda utbildning (VIL/ VFU) i hela länets hälso- och sjukvård.

CKU-KI arbetar på uppdrag av styrelsen för utbildning vid KI. CKU-KI samarbetar med representanter från länets lärosäten och KI:s utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera.

Vision

Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor

Strategier

CKU är organiserat som ett funktionsbaserat nätverk som utgör en robust organisation med enhetliga riktlinjer för att säkra VIL/ VFU med hög kvalitet samt i tillräcklig omfattning.

  • att arbeta verksamhets- och professionsöverbryggande
  • att använda hälso- och sjukvårdens samt högskolans samlade resurser i syfte att utveckla den kliniska utbildningen  (VIL/ VFU)
  • att systematiskt använda ett utforskande, utvecklande och uppföljande arbetssätt
  • att med expertens hjälp utveckla novisen och genom att stödja novisen utveckla experten
  • att hos studenter och handledare verka för delaktighet och medägarskap i den kliniska utbildningen och därigenom bidra till en förbättrad hälso- och sjukvård
  • att identifiera, synliggöra och sprida goda exempel som stimulerar lärande i kliniska miljöer

Pedagogisk grundidé

Grundidén för pedagogik i klinisk kontext bygger på upplevelsebaserat lärande i en klinisk utbildningsmiljö

  • att göra, utvärdera och reflektera erfarenheterna
  • att formulera abstrakta begrepp och generaliseringar för att förstå
  • att testa den utvecklade kompetensen i nya situationer
  • att lära tillsammans över professionsgränserna

Den kliniska utbildningens lärandemål är utformade enligt Kolbs lärandecykel och SOLO-taxonomin.