Interprofessionella lärandemål och bedömningskriterier för KUA/KUM

Lärandemålen utgår från interprofessionella lärandemål nivå 3

Lärandemål 1

Studenten skall tillsammans med teamet utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna analysera och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering

Godkänd

 • Är aktiv i teamet, söker samarbete och visar respekt för medarbetare. Deltar aktivt i diskussioner och reflektioner
 • Tar ansvar för patientbehandlingen; kommer med adekvata förslag angående omvårdnad, medicinsk vård eller rehabilitering, tar ansvar för sin del av arbetet
 • Kan i samarbete med teamet prioritera och planera arbetsbelastning och tid.

Underkänd

 • Behöver oftast stöd och uppmuntran för att samverka med teamet och visar bristande respekt för sina medarbetare i teamet.  Visar brist på deltagande i diskussioner och reflektioner.
 • Har svårt att ta ansvar för patienterna; har få adekvata förslag på omvårdnad medicinsk vård eller rehabilitering
 • Har svårt att ta ansvar för att i samarbete med teamet planera arbetsbelastning och tid

Lärandemål 2

Studenten skall kunna reflektera kring egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner

Godkänd

 • Är insatt i patientens behov och rättigheter och företräder dem. Respekterar patientens integritet. Inkluderar patienten och närstående som samarbetspartner
 • Visar aktivt intresse för att lära av, med och om övriga professioner samt reflekterar över och integrerar kunskapen för egen professionell utveckling
 • Ger relevant och tydlig information inom teamet samt till patienter, närstående och annan personal
 • Kan sammanfatta behandlingsperioden muntligt/skriftligt samt tar hänsyn till hela teamets erfarenheter

Underkänd

 • Visar bristande förståelse för patientens behov samt visar bristande respekt för patientens integritet. Visar stora brister i kommunikationen med patienter och närstående
 • Behöver hjälp att ta tillvara möjligheterna att lära av, med och om övriga professioner, fokuserar i hög grad på sin egen profession, brister i förmåga att reflektera över och integrera kunskap
 • Information/instruktion till teammedlemmar, patienter, närstående eller annan personal är ofta otydlig, otillräcklig eller för detaljerad
 • Visar bristande förmåga att sammanfatta behandlingsperioden muntligt/skriftligt samt brister i att ta hänsyn till hela teamets erfarenheter