Ordlista

Interprofessionell utbildning

Interprofessional Education (IPE)

 

Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbetet och vårdkvalitet.

Interprofessionellt lärande

Interprofessional learning (IPL)

Det lärande som uppstår genom interaktion mellan medlemmar av två eller flera professioner. Detta kan vara resultatet av interprofessionell utbildning eller uppstå spontant.

Interprofessionell samverkan

Interprofessional collaboration.

 

Hälso och sjukvården utgår från patientens behov. Samtliga professioner bidrar med sina färdigheter och styrkor, med den synergieffekt som uppstår optimeras kvaliteten av patientens vård och rehabilitering.

Interprofessionellt vårdande

Interprofessional Care (IPC) t.ex. Klinisk utbildningsavdelning

Interprofessionell praktik

Interprofessional practice (IPP)

När två eller fler professioner arbetar tillsammans med ett gemensamt mål, åtagande och ömsesidig respekt för varandra.

Interprofessionell kompetens

 • Är baserad på en helhetssyn av patientens vård och rehabilitering.
 • Är patientcentrerad.
 • Innefattar lärande i interaktion mellan den egna och andra professioner.
 • Utvecklar kunskap och förståelse för andra professioner.
 • Bygger på en fördjupad syn på lärandet.
 • Teamets behov av kompetens övervägs.

Interprofessionella team

Interprofessional team

En grupp bestående av olika professioner som behandlar och koordinerar vård och rehabilitering. Målen sätts i samverkan. Vårdprogrammet är individuellt för varje klient och utgår från patientens behov. Den höga nivån av samverkan maximerar värdet av delad kunskap och färdigheter och minimerar de hinder som kan förekomma vid professionellt självständigt arbete. Ofta är en person utsedd som kontaktperson med uppdrag att koordinera kommunikationen mellan teamet och klienten. Teamet möts regelbundet för att utvärdera kvaliteten och resultatet av arbetet. Teamet lär med om och av varandra.

Multiprofessionell utbildning

Multiprofessional education (MPE)

När två eller flera professioner lär vid sidan om varandra d.v.s. man lär parallellt snarare än i interaktion med varandra.

Tvärprofessionell utbildning

Synonym för interprofessionell utbildning.

Uniprofessionell utbildning

Uniprofessional education

Medlemmar ur samma profession arbetar och lär tillsammans.

Team

Ett team är ett mindre antal individer med kompletterande kunskaper och färdigheter som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ett ömsesidigt ansvar för teamets prestationer (Katzenbach & Smith 1993).

Teamarbete

Är den process som uppstår när en grupp individer, med gemensamt satta mål, arbetar tillsammans. Gruppen ser sig själva som ett team och möts på regelbunden basis för att uppnå och utvärdera målen. Viktiga egenskaper i teamet är regelbunden kommunikation, koordination, distinkta roller, uppgifter där man är beroende av varandra samt delade värderingar.

Teamkompetens

De kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden som underlättar effektivt interprofessionellt samarbete som kommunikation och samarbetsförmåga.

Framgångsfaktorer:

 • Gemensam värdegrund
 • Stöd från organistationen
 • Aktivit teamledarskap
 • Tydlig gemensam målsättning
 • Tydliga roller och ansvarsområden
 • Nödvändig kompetens finns i gruppen
 • Respekt för och kunskap om varandras kompetenser
 • Avspänd atmosfär i tid och rum råder för att hantera störningar
 • Kommunikation med aktivt lyssnande utan värdering
 • Beslut sker i samförstånd
 • Arbetet utvärderas

Referens

The World Health Organization (WHO)

 

För kompletterande ordlista, se länk nedan. Sök i menyn IPE Glossary.