Styrdokument

Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice

Världshälsoorganisationen WHO, fastslår att det finns god evidens för att interprofessionell utbildning underlättar effektivt samarbete i vården.

Rapporten presenterar förslag till hur man kan implementera interprofessionell utbildning och vård inom hälso och sjukvården.

WHO´s patient safety curriculum guide for medical schools

Högskoleförordningen

Studenten skall visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

För mer information se länk nedan under rubrik ”yrkesexamina”.

Karolinska Institutets strategi 2018

Mål för utbildningen
Karolinska Institutets utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

Karolinska Institutets utvecklingsplan

KI skall utveckla och fördjupa utbildningarnas målbeskrivningar med avseende på grundvetenskaplig kunskap, klinisk kompetens, vetenskapligt förhållningssätt och interprofessionell kompetens.

Utbildningsplaner och Kursplaner; hänvisning till respektive institution och program.