Karolinska Institutets interprofessionella lärandemål

 Interprofessionella lärandemål

Efter avslutad utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska studenterna ha uppnått de tre övergripande programgemensamma lärandemål för som fastställts i US 2018-02-07:

Studenten ska kunna:

  • identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet
  • kommunicera och samarbeta med andra professioner inom det kommande verksamhetsområdet
  • analysera och reflektera hur samverkan mellan olika professioner bidrar till evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa samt forskning av hög kvalitet.

 

Följande två lärandemål ska anges i kurs/moment där KUA/KUM placering ingår.

Studenten skall tillsammans med teamet utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna analysera och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Studenten skall kunna reflektera kring egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner.