Teamkompetens

Studenter behöver kunskap om olika teammodeller och tillfälle att öva sin teamkompetens. Vilket innebär att förutom sin egen professionella kompetens även få kunskaper i och tillfäller att tillägna sig interprofessionell kompetens, personlig kompetens och strategisk/administrativ kompetens.

Effektivt teamarbete stärker kvaliteten på vården och höjer patientsäkerheten. Studenter som tränar att arbeta i interprofessionella team får en förståelse för såväl sin egen som andras roller, kunskap och ansvarsområden genom att de övar på att sätta gemensamma mål med andra, fatta gemensamma beslut och utvärdera de gemensamma insatserna.

Studenterna får insikt i att teammedlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra. Genom övning i teamarbete får studenterna också kunskaper i andra professioners språkbruk vilket underlättar framtida kommunikation.

Patientsäkerhetsfrågor, etiska frågor och prioriteringar diskuteras i teamets vardagsarbete och studenten får kunskap om vad det innebär (San Martin-Rodriguez et.al., 2005; Reeves, 2010; Frank et. al, 2008).