Personcentrerad vård och rehabilitering

Studenter behöver insikt i hur vård och rehabilitering utgår från klientens behov, personcentrerad utbildning.

Klienter har olika behov och söker vård av olika skäl t.ex. oro, önskan om bot och/eller lindring eller för att få stöd för livsstilsförändringar. Olika kulturer har också olika infallsvinkar på hur dialogen mellan klient och hälso- sjukvårdpersonal skall gå till.

Studenterna bör ges möjlighet att i samverkan med flera professioner träna på att använda ett vanligt språkbruk som förstås av klienterna och i att förse klienten med tillräcklig och tydlig information med mål att engagera klienten i beslutsfattandet.

Studenterna behöver också kunskaper om och färdigheter i att initiera den process som uppmuntrar människors förmåga att tillgodose sina egna behov, mobilisera sina resurser och ta kontroll över sin egen hälsa vilket leder till att klienten blir delaktig och patientsäkerheten ökar (Albrecht et. al, 2003; Gibson, 1991).