Kommunikation

Studenten bör ges möjlighet att träna sina kommunikationsfärdigheter och tillägna sig skriftliga och muntliga kunskaper i strukturerad kommunikation. Ett effektivt teamarbete med väl genomtänkta kommunikationsvägar och öppen kommunikation är nyckeln till patientsäkerhet.

Kommunikation och informationsöverföring mellan vårdpersonal och vårdenheter, mellan vårdpersonal och klient och närstående måste vara effektiv och fungerande för att förebygga kliniska missförstånd och misstag samt minimera risker vid kritiska händelser.

Kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) rekommenderas av Socialstyrelsen.

Bristfälliga färdigheter i kommunikation med klienten är huvudskälet till att klienter blir missnöjda med sin vård. Den huvudsakliga kritiken är att klienten fått otillräcklig eller felaktig information. Klienter är också missnöjda med att man upplever att man inte blir lyssnad på eller är delaktig i besluten (Albrecht et al 2003, Frank et al 2008, Hylin 2010).