Interprofessionell lärmiljö på KUA och KUM

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Vid klinisk utbildningsavdelning (KUA) skall studenter från olika professioner få tillfälle att träna samarbete för att lära med, av och om varandras kompetensområden (interprofessionell utbildning). Utbildningsmomenten på KUA har utgångspunkt i vård – och rehabilitering.

Patienternas behov av medicinsk vård, omvårdnad – och rehabilitering är varje studentgrupps arbete – och studieområde. Arbetsterapeutstudent, läkarstudent, sjukgymnast – och sjuksköterskestudent genomför utbildningen i en sammanhängande 2-veckorsperiod med KUAs övergripande mål.

  • att självständigt tillgodose patienternas behov av medicinsk behandling(läkare), omvårdnad (sjuksköterska) och rehabilitering (sjukgymnast och arbetsterapeut)
  • att utveckla sin egen professionella kompetens och få perspektiv på sin egen roll i teamarbete.
  • att utveckla förståelse för andra professioners kompetens och yrkesroller samt förståelsen för patienten som resurs.
  • att få mer insikt i ett etiskt förhållningssätt
  • att utveckla förståelse för kommunikation och lagarbete

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

Klinisk Utbildningsmottagning (KUM) är förlagd till akutmottagningens ortopedsektion. Även ett medicin – och kirurg KUM finns etablerat på Karolinska universitessjukhuset, Solna samt Danderyds sjukhus.

Läkarstudenter, sjukgymnast – och sjuksköterskestudenter genomför sitt interprofessionella utbildningsmoment t.ex. under två veckor tillsammans i team. Studenterna möter patienter med varierande icke diagnostiserade ortopediska/medicinska/kirurgiska besvär. Målen på den kliniska utbildningsmottagningen (KUM) är:

  • ökad kunskap om den egna yrkesrollen
  • ökad kunskap om andras kompetens
  • teamträning
  • träning av praktiska färdigheter
  • ökade teoretiska kunskaper