Interprofessionellt lärande inom äldreboende

Interprofessionellt lärande inom äldreboende
Ekbackens äldreboende, Sundbyberg

Målgrupp

Studenten är en sjuksköterskestudent i termin 2 som gör sin VFU på ett äldreboende. Jag arbetar som legitimerad arbetsterapeut på äldreboendet och studenten går med mig en dag.

Syfte

Att ge studenten möjlighet till interprofessionellt lärande (IPL) under sin VFU.

Genomförande

Studenten kommer att under en dag delta i två lärandeaktiviteter; interprofessionell skuggning samt ett undervisningstillfälle som handlar om positionering och avlastning i säng.

Undervisningstillfället relaterar till ett annat av studentens lärandemål men blir samtidigt en interprofessionell lärandeaktivitet då vi har olika professioner. Det passar också bra då just positionering, lägesändring och tryckavlastning är ett område där sjuksköterska och arbetsterapeut ofta samarbetar på min arbetsplats.

Lärandeaktiviteten interprofessionell skuggning beskrivs av Kvarnström, Risén, Thörnblom och Östberg, 2013 och innebär att en studerande följer och observerar en yrkesutövare/profession alternativt en annan studerande, under en halv till en dag. Därefter sammanfattas skuggningstillfället med en kort reflektion om vad interprofessionell samverkan och kommunikation kan innebära. Som stöd för mig som handledare använder jag mig av KI:s instruktion för interprofessionell skuggning (Kvarnström et. al, 2013).

Framgångsfaktorer

  • Att innan genomförandet av lärandeaktiviteter förklara syftet med dem och hur de relaterar till studentens lärandemål
  • Att ha kunskap om studentens tidigare erfarenheter och anpassa nivån på lärandeaktiviteter efter dem
  • Att lärandeaktiviteten är förlagd i en autentisk miljö med klinisk relevans för studenten
  • Att planera in tid för en gemensam fördjupad reflektion efter avslutad läraktivitet

Leg arbetsterapeutMadeleine Lassgård

E-post:
Adress:
  • Ekbackens äldreboende hus K Förenade Care AB