Interprofessionellt lärande genom reflekterande observation

Undervisningstillfälle IPL

Avdelningsrond ”teamrond” för patienter som genomgått omfattande kirurgi för urinblåsecancer.

Målgrupp

Läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnast studenter.

Syfte och lärandemål

Studenterna ska

  • studera rondarbete och interprofessionell kommunikation på vårdavdelning
  • inse betydelsen av interprofessionell kommunikation som framgångsfaktor för planering av medicinsk behandling, vård och rehabilitering samt för exekvering av planerat avdelningsarbete för den enskilda patienten
  • erhålla kunskap om respektive professions kompetens, ansvar, synsätt på patienten i relation till det egna arbetet, planering för patientarbete, behov att vid ronden definiera sina egna arbetsuppgifter samt egna syn av sin roll i vårdarbetet
  • gemensamt syntetisera en optimerad ”team”-strukturerad rond innefattande medicinsk behandling, omvårdnad och mobilisering med ett gemensamt mål att påskynda patientens konvalescens och därmed förkorta vårdtiden

Genomförande

Respektive student följer någon av de andra två professionerna och studerar dessa i morgonens rondarbete med reflektion kring några övergripande frågeställningar avseende professionens arbetssätt och kommunikation.

Studenterna samlas sedan med handledarna och diskuterar reflektioner kring rondarbete och kommunikation.

Studenterna ansvarar för att använda den interprofessionella ronden till att förvärva kunskap i enlighet med de lärandemål för kursen som beskrivs i respektive utbildning. Ronden avslutas med reflektion och dokumentation. Vid team ronden tränar studenterna på att sätta gemensamma mål.

Studenterna ska ges möjlighet att träna kommunikation i synnerhet strukturerad kommunikation enligt SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation; Nätverket för patientsäkerhet 2010).

Framgångsfaktorer

Det är helt avgörande att respektive professions handledare har stöd av sina chefer att genomföra detta undervisningstillfälle. Det innebär att tiden för ordinarie rondarbete dessa dagar blir förlängt och det måste förankras med avdelningsansvariga så att logistik för dagens arbete kan bibehållas. Rondarbetet måste hållas på gemensam, tillräckligt stor, expedition och det är viktigt att samtliga studenter och handledare hela tiden närvarar. Sammanfattande uppföljande seminarium för reflektion och diskussion är nödvändigt.

Kontakt

Urolog, bitr öveläkare, med drChristofer Adding

E-post:
Adress:
  • Urologiska kliniken, Karolinska Solna