Bakgrund till IPE

Interprofessionell utbildning – Interprofessional Education (IPE) Interprofessionellt lärande – Interprofessional Learning (IPL)

Interprofessionell utbildning och lärande sker i många olika sammanhang och i olika former. Internationellt är IPE/IPL vanligast i Canada, USA och England och förekommer även i Skandinavien, Australien och Japan. Världshälsoorganisationen (WHO), 1988 och senare belyser vikten av interprofessionell utbildning och samarbete mellan professioner i den kliniska vardagen.

Samgåendet mellan KI och Hälsohögskolan i Stockholm, 1997 medförde en ökad samverkan och att den pedagogiska grundsynen mellan professionsutbildningarna kunde stärkas. Kliniska Kunskapscentra (KKC) utvecklades, 1998, inspirerat av Mc Master i Canada och Hälsouniversitetet i Linköping.

Utbildningssjukhusen i Stockholms län (Södersjukhuset, Karolinska i Huddinge och Solna och Danderyds sjukhus) har via KKC skapat förutsättningar för ett kunskapsöverbryggande lärande/interprofessionellt lärande. KKC, som numera heter Klincum på SöS och Clinicum på DS, innehåller undervisningslokaler som kliniska träningscentra (KTC), utbildningsavdelningar (KUA) och utbildningsmottagningar (KUM). Kliniska kunskapscentra ska vara en mötesplats för studenter och lärare från olika program, ett centrum för kunskapsbildning inom klinisk verksamhet och en kanal för tidig kontakt med yrket och professionell utveckling. Att planera och genomföra utbildning över programgränserna via ett gemensamt lärarkollegium är ett viktigt steg på vägen mot ett ökat samarbete.

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU), som bildades 2007 är en vidareutveckling av KKC. I CKU´s uppdrag ingår bland annat att utveckla och stärka interprofessionell utbildning och lärande på KI.