Samverkan kliniska utbildningsplatser

Verksamhetsförlagd utbildning i länet ska vara överblickbar och tillgänglig samt hålla en godkänd kvalitet enligt fastställda kriterier.

Exempel på aktiviteter:

  • KLOK-priset – Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling – delas ut årligen
  • Ett system för kvalitetsutvärdering av verksamhetsförlagd utbildning utifrån studenters, medarbetares och verksamhetsledningars perspektiv: CKU-3VIL