Hantering av kliniska utbildningsplatser

Målsättning 2014: Verksamhetsförlagd utbildning i länet är överblickbar och tillgänglig samt håller en godkänd kvalitet enligt fastställda kriterier.

Exempel på aktiviteter:

  • KLOK-priset – Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling – delas årligen ut vid KI:s Utbildningskongress
  • Ett system för kvalitetsutvärdering av verksamhetsförlagd utbildning utifrån studenters, medarbetares och verksamhetsledningars perspektiv är under utarbetande
  • Tillsammans med andra utveckla logistik och synliggörande av kliniska placeringar. E-tjänstekort för studenter i verksamhetsförlagd utbildning, KliPP samt studentinformation om sekretess, hygienregler mm.