CKU-dagen 2011

eHälsa – Välsignelse för både student och patient?

samt invigning av CKU Lärarakademi

Bandknytning_IMAG0110

Bandknytning – Invigning av CKU Lärarakademi

Medverkande

Maria Hägglund, Karolinska Institutet

Marie Hagglund

Marie Hägglund

Hur kan vi dra nytta av den nya tekniken?

 

För att kunna dra nytta av IT i vården och eHälsa krävs att vi frågor oss vad syftet med satsningarna faktiskt är – vem kan dra nytta av detta och hur? Och hur vet vi att nyttan uppnås? Maria Hägglund ger en överblick över olika typer av eHälsotjänster och diskuterar vikten av att introducera vårdpersonal och patienter till de möjligheter och svårigheter som tekniken medför.

 

Maria Hägglund disputerade år 2009 vid Uppsala Universitet och forskar nu vid Centrum för Hälsoinformatik, Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar på hur IT kan användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer involverade i vård- och omsorg och för att stärka patientens ställning i vårdprocessen och stödja egenvård och livsstilsförändringar.

Länkar till mer information om HIC och Maria Hägglund

Sten Jacobson, SLSO, Stockholms Läns Landsting

Elektronisk journalhantering under VFU – Möjligheter och fallgropar

 

Det ingen självklarhet att patienter som söker vård kan utnyttjas som studieobjekt. Offentlighets- och sekretesslagen samt Patientdatalagen reglerar vad som galler. Med bevarande av patientens integritet och självbestämmande kan utbildningens behov tillgodoses.

 

Sten Jacobson är distriktsläkare och har bl a arbetat som chefläkare och IT-chef. De senaste åren har han haft ett uppdrag kring patientdatalagsfrågor i Stockholms Läns Landsting.

Invigning av CKU Lärarakademi

Jorgen_Sari_IMG_1461

Dekanus för utbildning, KI, Professor Sari Ponzer och Koncernutbildningschef, SLL, Professor Jörgen Larsson invigde CKU Lärarakademi

CKU Lärarakademi:

– Är öppen för alla i länet som har ett intresse för och ett engagemang i pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård.

– Riktar sig både till lärare/handledare i de verksamhetsförlagda delarna av hälso- och sjukvårdsutbildningarna, vilka inte alltid känner tillhörighet till universiteten/högskolan samt till lärare verksamma på Karolinska Institutet, Ersta Sköndals Högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola.

– Fokuserar på den professionella kompetensen och det är således professionerna snarare än enskilda ämnen som är det centrala för CKU Lärarakademin.

 

– Fungerar som en mötesplats mellan professioner och över geografiska gränser vilket underlättas av att aktiviteter roteras mellan CKU-enheter och övriga intressenter.

 

Medlem i CKU Lärarakademin blir man genom att anmäla sig aktivt men ingen särskild pedagogisk utbildning krävs.

Aktiviteterna är även öppna för personer som inte är medlemmar, men medlemskap ger förmåner som framgår nedan.

Stina Ekblad medverkade under invigningen

Stina Ekblad

Stina Ekblad

Nära orden – Om kommunikation och att skapa relationer